Cenník služieb koordinátora bezpečnosti

 

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Popis služby Cena
Cena za vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa odvíja od:
• náročnosti a rozsahu stavby,
• dohodnutého intervalu a počtu kontrol,
• celkového času potrebného na vykonanie kontroly a súvisiacich úkonov,
• dohodnutého systému vypracovania záznamu o kontrole (vyhotovenie fotodokumentácie, jej spracovanie, popis nedostatkov, elektronický záznam o kontrole a pod.)
• vzdialenosti k miestu stavby,
• potreby cestovného času,
• dopravných nákladov spojených s poskytnutím služby,
• počtu pracovníkov na stavenisku,
• potreby účasti na kontrolných dňoch
Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.
Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
Vypracovanie plánu BOZP
podľa nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov
Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.
Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

 

Ceny sú uvedené bez DPH. Sme platcami DPH.