Cenník služieb koordinátora bezpečnosti

 

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Popis služby Cena za mesiac
Cena za vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa odvíja od:
• náročnosti a rozsahu stavby,
• dohodnutého intervalu a počtu kontrol,
• celkového času potrebného na vykonanie kontroly a súvisiacich úkonov,
• dohodnutého systému vypracovania záznamu o kontrole (vyhotovenie fotodokumentácie, jej spracovanie, popis nedostatkov, elektronický záznam o kontrole a pod.)
• vzdialenosti k miestu stavby,
• potreby cestovného času,
• dopravných nákladov spojených s poskytnutím služby,
• počtu pracovníkov na stavenisku,
• potreby účasti na kontrolných dňoch
dohodou
Vypracovanie plánu BOZP 250 € / jednorazovo

 

Ceny sú uvedené bez DPH. Sme platcami DPH.