Ponúkame Vám služby koordinátora bezpečnosti na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti na stavenisku – pravidelných kontrol BOZP na stavenisku počas celej výstavby a vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jeho úpravu a aktualizáciu podľa aktuálnej potreby v priebehu celej výstavby v zmysle nariadenia vlády 396 / 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Tak isto vypracujeme Oznámenie o idenetifikačných údajoch stavby a zašleme ho na príslušný Inšpektorát práce za Vás.

Sme držiteľmi platných osvedčení na vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti.

Kontaktujte nás a my Vám po konzultácii s Vami vypracujeme kompletnú cenovú ponuku.